יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
מפגש חיים משותפים בבית הספר, יום ראשון, 31.1.2016

קרא עוד...
הניסוי שלנו קורם עור וגדים, בהשתתפות שני ראשי הערים, טייבה וכפר סבא ובהשתתפות מנהלי בתי הספר ההורים, המורים והתלמידים וכל קהילת החיים המשותפים נטענו עץ החיים המ...שותפים במקום הכי חשוב בכפר סבא, מדרחוב ירושלים, כסמל לחיים המשותפים והדו קיום, בתכנון נטיעת גן בטייבה באותה רוח של חיים משותפים. (הלאל חאג' יחיא)
קרא עוד...
קרא עוד...
"כל סמכויות החקיקה מצויות בידי הרשות המחוקקת של בית-הספר היא הפרלמנט. חוקים שיחוקק הפרלמנט לא יעמדו בניגוד לחוקי מדינת ישראל, או בניגוד לאמור בחוקה זו. הפרלמנט יתכנס לפחות פעם בשבוע ביום קבוע. הפרלמנט הראשון בכל שנה יתכנס ביום רביעי הראשון לאחר תחילת הלימודים. ועדת הפרלמנט תקבע את סדרי עבודתה. סדרי העבודה יפורסמו על ידי ועדת הפרלמנט ויוצגו לכל בעלי זכות הבחירה. הפרלמנט יתנהל בפומבי. כל חוק ייחתם על ידי יו"ר הפרלמנט ועל ידי מנהל/ת בית-הספר. למנהל/ת בית הספר שמורה הזכות להסתייג מחוק, ובמקרה כזה יוחזר החוק בצירוף ההסתייגות לדיון מחודש בפרלמנט. החלטת הפרלמנט בדיון המחודש מחייבת. כל חוק יפורסם יום לאחר שהתקבל על גבי לוח המודעות של הפרלמנט עד למושב הפרלמנט הבא. במקביל יוכנס לספר החוקים של בית-הספר. תוקפו של כל חוק מיום פרסומו והוא חל על כל קהילת בית הספר, אלא אם צוין אחרת ברשומות". מתוך חוקת ביה"ס
קרא עוד...
קרא עוד...
טיולים
ספריה
קיימות
תמונות מחיי ביה"ס
עיתון
בוגרי בית הספר
רישום לבית הספר
חגים, אירועים וחופשות
סדר יום
הודעות
קהילת בתי הספר הדמוקרטים
חשבון
ערבית
ועדת תקציב
למידה בשעת חירום