יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
"כל סמכויות החקיקה מצויות בידי הרשות המחוקקת של בית-הספר היא הפרלמנט. חוקים שיחוקק הפרלמנט לא יעמדו בניגוד לחוקי מדינת ישראל, או בניגוד לאמור בחוקה זו. הפרלמנט יתכנס לפחות פעם בשבוע ביום קבוע. הפרלמנט הראשון בכל שנה יתכנס ביום רביעי הראשון לאחר תחילת הלימודים. ועדת הפרלמנט תקבע את סדרי עבודתה. סדרי העבודה יפורסמו על ידי ועדת הפרלמנט ויוצגו לכל בעלי זכות הבחירה. הפרלמנט יתנהל בפומבי. כל חוק ייחתם על ידי יו"ר הפרלמנט ועל ידי מנהל/ת בית-הספר. למנהל/ת בית הספר שמורה הזכות להסתייג מחוק, ובמקרה כזה יוחזר החוק בצירוף ההסתייגות לדיון מחודש בפרלמנט. החלטת הפרלמנט בדיון המחודש מחייבת. כל חוק יפורסם יום לאחר שהתקבל על גבי לוח המודעות של הפרלמנט עד למושב הפרלמנט הבא. במקביל יוכנס לספר החוקים של בית-הספר. תוקפו של כל חוק מיום פרסומו והוא חל על כל קהילת בית הספר, אלא אם צוין אחרת ברשומות". מתוך חוקת ביה"ס

תשע"וישיבה 1