יום ב', ל’ בכסלו תשע”ח
דף הבית חוקת ביה"ס ידיעון ומערכת חיים משותפים יצירת קשר פורטל עירוני
פרלמנט חוקי ביה"ס ועדות מקצועות לימוד דפי קשר יעקב חזן.
ועדות בית הספר נבחרות על ידי הפרלמנט. כל אשת צוות, ילד או הורה רשאי/ת להציע עצמו/ה לבחירה. בכל ועדה יש לפחות מבוגר/ת אחד. הוועדות מוסמכות לקבל החלטות ולהשתמש בתקציבים למטרות שלשמן הן פועלות. כל חברי הקהילה מוזמנים לפנות ביוזמות או בהארות לוועדות השונות.

ועדות הרשות המחוקקת ועדת פרלמנט – תפקיד הוועדה הוא לנהל את ישיבות הפרלמנט, לארגן את סדר הדיונים ונהלי הפרלמנט. הנוהל שהתמסד הוא, שיו"ר הוועדה הוא אחד מחברי הוועדה. היו"ר מתחלף בכל מושב של הפרלמנט. היו"ר מנהל את הדיון בפרלמנט, ושאר חברי הוועדה מסייעים לו בביצוע תפקידו (רישום פרוטוקול, כתיבת הצעות על הלוח, שמירה על הסדר ועוד). ועדת חוקה – תפקידה של ועדת חוקה לפרש את החוקים במקרים של חשש לסתירה בין חוקי בית הספר לבין האמור בחוקה. פרוטוקולי ועדה חוקה 2017. . ועדות הרשות המבצעת ועדת אירועים – ועדה יוזמת, מקבל יוזמות, מארגנת ומפעילה אירועים שונים בבית הספר, טקסים, חגים, ימים מיוחדים, מסיבות וביו"ב. ועדת ביקורים – ועדה המרכזת את הביקורים והסיורים בבית-הספר. ביקורים של קבוצות הורים, סטודנטים ואורחים שונים המעוניינים להכיר את דרכו של בית הספר ואת אופי פעילותו. ועדת חונכויות – מטפלת בכל ענייני החונכות ובפניות של חברי קהילה הקשורות לנושא החונכות – בקשות למעבר מקבוצה לקבוצה במפגשי בוקר או בכלל, ובכל בעיה אחרת הנוצרת. ועדת טיולים – ועדה יוזמת ומקבלת יוזמות, בנושא טיולים. הוועדה מארגנת ומפעילה את טיולי בית הספר, לרבות תכנון הטיולים, השגת האישורים הנדרשים, ליווי הטיולים, הסעות, מדריכים, תקציב וכיו"ב. ועדת מערכת – הוועדה בונה את מערכת בית הספר, על פי תוכנית הלימודים שאושרה בפרלמנט, ועל פי הציוות של ועדת צוות. ועדת נקיון – ועדה שאמורה לבחון ולטפל בכל ענייני הנקיון בבית הספר. ועדת צוות – ועדה המורכבת משני חברי צוות, הורה וילד/ה (כולל מחליפים). הוועדה מלווה את עבודת צוות בבית הספר, איוש המשרות, טיפול בבעיות שנוצרות, התייחסות לפניות חברי קהילה בנושא זה, תמיכה במורים ובחברי צוות נוספים וסיום עבודתם. ועדת ספורט – ועדה המתכננת, מארגנת ומפעילה את כל האירועים הקשורים למפגשי ספורט עם בתי ספר אחרים ובתוך בית הספר, ימי ספורט, השתתפות בטורנירים ותחרויות שונות וכיו"ב. ועדת עיצוב – ועדה היוזמת, ומקבלת יוזמות, בכל הקשור לעיצוב פני בית הספר: הצבת פסלים, הצבת מתקנים, צביעת בית הספר, עיצוב חדרים וכיו"ב. ועדת תקציב – ועדה המכינה בכל שנה את תקציב בית הספר לשנה שלאחר מכן. הועדה נמצאת בקשר עם נציגי התחומים השונים בבית הספר המציגים את צרכיהם התקציביים, ומלווה את הצגת הצעת התקציב מהדיון בפרלמנט ועד לקבלת ההחלטה. לאחר קבלת התקציב בפרלמנט, מלווה הוועדה את מימושו של התקציב לאורך השנה. ועדת רצועות – ועדה המארגנת ומנהלת את כל תחום הלמידה ב"רצועות" - למידה בטווחי זמן קצרים. ועדת תרבות – ועדה העוסקת בהכנת תוכנית התרבות הבית ספרית בתוך בית הספר ומחוצה לו - הזמנת אנשי רוח למפגשים בבית הספר, יציאה להצגות ולאירועי תרבות אחרים וכו'. ועדות הרשות ליישוב סכסוכים ועדת משמעת וועדת ערעורים מהוות את הרשות השופטת של בית הספר. ועדת משמעת מאפשרת לצדדים מסוכסכים להקשיב אחד לשני ולברר אירועים, שכל צד להם מפרש אותם בצורה שונה. בוועדת משמעת כל איש צוות, ילד או הורה רשאים להתלונן על כל איש צוות, הורה או ילד בגין סכסוך או הפרת משמעת. חברי ועדת המשמעת אמורים לבדוק ולהחליט מי אחראי בסכסוך, או אם אכן נעשתה עבירה. הבדיקה נעשית בדרך של שמיעת הצדדים והעדים ובחינת הראיות שהוגשו. לאחר שמתקיים דיון נותנים חברי הוועדה את החלטתם. הוועדה (ורק היא) מוסמכת, כאמור, להטיל עונשים בבית הספר. חברי ועדת משמעת הם חברי צוות, ילדים או הורים, שנבחרו לתפקידיהם בידי הפרלמנט. ועדת המשמעת היא ועדה עצמאית ונפרדת, שאינה תלויה ברשויות האחרות. בכל מושב של הוועדה יושב הרכב של 3 חברים לפחות. יתכנו גם מושבים בהרכב של ילדים בלבד, אם התקבלה לכך הסכמת הצדדים לדיון. הוועדה מקיימת מעקב לגבי אופן ביצוע החלטותיה ונערכת לאכיפתן.צד שאינו מסכים להחלטת ועדת משמעת בעניינו, רשאי לערער על ההחלטה לוועדת הערעורים. החלטת ועדת הערעורים היא סופית (אינה ניתנת לערעור). ועדת הערעורים נבחרת אף היא בבחירות בפרלמנט, ומתכנסת לפי הצורך. על פי החלטת הפרלמנט, מועמדים לחברות בוועדת משמעת וערעורים הם חברי קהילה שלמדו את עקרונות יסודות השיפוט. ועדת ביקורת (הרשות המבקרת) "ועדת ביקורת היא הרשות המבקרת של בית-הספר. ועדת הביקורת תקיים ביקורת על פעילות הרשות המבצעת של בית הספר. בין היתר תבחן הוועדה את חוקיות פעולותיה של הרשות המבצעת, טוהר המידות והניהול התקין שלה. בסמכותה של הוועדה לדרוש מידע מהגופים העומדים לביקורת. במילוי תפקידה תהייה הוועדה אחראית בפני הפרלמנט בלבד ולא תהייה תלויה ברשות המבצעת. הוועדה תגיש לפרלמנט בית הספר פעמיים בשנה דו"ח ביקורת ב- 1 באפריל וב- 1 באוקטובר" מתוך חוקת בית הספר.